مشق های اسماعیل

در نمایشگاه “مشق های اسماعیل ” طراحی ها ی اسماعیل قنبری از مرحله طراحی محض گذشته و خودشان را در جمع مطرح می کنند.
… دیگر ستونها همان ستونهای آجری قدیم نیستند ،در واقع اندیشه ی نو با اندیشه ی کلاسیک و تاریخی در یک زمان با هم در ارتباط اند و این باعث شده که فضای موجود از عنصر زمان معنای جدیدی از خود به تماشا بگذارد…
فشارهای مادی و اجتماعی ، هنرمند امروزی را وادار به اندیشه خط تولید از خلق آثار هنری مجبور کرده و در نتیجه هنرمند رابطه خود را از صورت مستقیم به غیر مستقیم تغییر شکل داده چرا که فعالیتها به صورت مکانیکی جهت تولید هنر صرف می شود و در
تیجه معنویت و روح و احساس هنرمند دچار قالبهای بی ارزشی شده و ریشه ی نو اوری و خلاقیت را از هنرمند می گیرد. حال وقتی کارهای مدادی قنبری را مشاهده می کنیم ناخوداگاه نه تنها انسان را از ایده خط تولید هنر به منزله ی مادی فاصله می دهد بلکه در بیننده عظم راسخی را در مقام جستجو و جایگاه واقعی هنر القا میکند.

(قسمتهایی از نقد دکتر حمید نامدار در نشریه تندیس)

English

fhg1212jfhjfhjfhjfhhh

 
 

    In the “Ismael’s Homework” exhibition all the designs that Ismael has made have passed a level in which they were merely playing the role of some designs to a level that they could be shown in the group.

    The pillars are not just those old brick-lined pillars, in fact new ideas have been related to classical and historical ideas simultaneously, and as a result it has changed the meaning of the time to a new form.

    Social and economic pressures has put the artist in a situation that he has chosen to think about a production line of his artistic paintings, in which his direct relation to the art has been changed to an indirect relation because all his efforts are performed in a way to produce the art, therefore all the feelings and soul of the artist have been customized and nearly been killed so the artist would not have any creativity anymore.

    Now when we take a look at Ismael’s pencil works, they can not only put the audiences aside from production line of art; they also inspire a firm viewpoint to think about the art and the deserved and respectful position of it.

(Some parts of Prof. Hamid Namdar Criticism published in Tandis magazine)

Translation Saber Safatian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Before you submit form:
Human test by Not Captcha

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.